Druh reference
Novostavba
Termín realizace
2021 - 2022
Místo realizace
Obec Čechtín
Objem zakázky
10 500 000 KČ

Popis reference

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Záměrem investora je vybudovat hospodu s venkovním posezením a hasičskou zbrojnici pro místní dobrovolnou jednotku, zároveň vytvořit vnější zpevněnou plochu využitelnou pro kulturní akce v obci.

Předmětný stavební objekt hasičské zbrojnice bude užíván samostatně nezávislé na hospodě.

V hasičské zbrojnici jsou navrženy dvě garážová stání pro hasičské vozy, denní místnost, čistá a špinavá šatna, sprchy, WC muži a ženy, kancelář velitele a komunikační prostory. Podkrovní prostor přístupný po žebříku bude sloužit ke skladování. Dle zadání je navržena s kapacitou pro 12 osob.

Výpočet ploch a ostatní údaje dotčené části objektu:

  • Zastavěná plocha celkem 297,1 m2
  • Obestavěný prostor celkem 2289,0 m3
  • Užitková plocha celkem 256,05 m2

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční a provozní řešení

Jedná se v podstatě o střední část řadové sekce staveb přistavěnou ke stávajícím garážím a navazující na objekt projektované hospody. Objekt hospody je realizován formou svépomocí obce. Stavba je přízemní, nepodsklepená obdélníkového tvaru se sklonitou sedlovou střechou o sklonu 25°. Hřeben je kolmo k pomyslné ose silnice na jižním okraji pozemku. Vstupní část do objektu je těsně nad úrovní zpevněných ploch.

Zbrojnice obsahuje garáž o dvou stáních pro hasičské vozy, která je přístupná z exteriéru dveřmi a dvěma sekčními vraty. Dále je z garáže propojení do komunikačních prostor zázemí hasičské zbrojnice a přístup po žebříku do podkrovních skladovacích prostor. Zázemí obsahuje denní místnost, čistou a špinavou šatnu, sprchy, WC muži a ženy, kancelář velitele a komunikační prostory.

Tato část objektu bude přístupná také hlavním vstupem z exteriéru.

Objekt je bezbariérově přístupný dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu, bezbariérový přístup do zázemí je řešen hlavním vstupem ze zpevněných ploch, dveřmi s prahem vysokým max. 20 mm. V interiéru jsou veškeré dveře řešeny jako bezprahové.

Provoz nepředpokládá zaměstnance vyžadující bezbariérovou přístupnost

a) Celkové provozní řešení, technologie výroby

Uspořádání a provoz zbojnice musí odpovídat ČSN 73 5710 Požární stanice a požární Zbrojnice.

Zbrojnice obsahuje garáž o dvou stáních pro hasičské vozy, která je přístupná z exteriéru dveřmi a dvěma sekčními vraty. Dále je z garáže propojení do komunikačních prostor zázemí hasičské zbrojnice a přístup po žebříku do podkrovních skladovacích prostor. Zázemí obsahuje denní místnost, čistou a špinavou šatnu, sprchy, WC muži a ženy, kancelář velitele a komunikační prostory.

Tato část objektu bude přístupná také hlavním vstupem z exteriéru.