www.pejchal.cz

Koordinátor bezpečnosti práce

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán BOZP) je dokument, který je ve stanovených případech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. potřebný k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Plán BOZP zpracovává odborně způsobilý koordinátor BOZP. Plán BOZP se zpracovává: v případech, kdy budou na staveništi prováděny práce dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb.

 • u rodinných domů, kde budou při výstavbě prováděny práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců (např. stropní panely …)

v případech, kdy rozsah stavby přesahuje limity stanovené §15 zákona č. 309/2006 Sb.:

 • u rodinných domů, kde celkový plánovaný objem prací přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu (2 osoby pracující max. 250 dní atd.), tato podmínka je většinou splněna např. při výstavbě ze systému POROTHERM

Plán BOZP obsahuje:

 • stanovení povinností a odpovědností jednotlivých účastníků výstavby
 • stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi
 • postupy řešení mimořádných událostí na staveništi
 • stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby
 • dopravně provozní předpisy na staveništi

Stavební úřad nemusí vyhovět žádosti o stavební povolení, má-li projektová dokumentace obsahovat Plán BOZP a neobsahuje ho.

 • Ceník zpracování plánu BOZP
 • Koordinátor BOZP
 • Zpracování Plánu BOZP 5 600 Kč
 • Cena je uvedena již včetně DPH

Koordinátor BOZP při realizaci stavby

Ve stanovených případech je investor povinen dle zákona 309/2006 Sb. zajistit koordinátora BOZP i při realizaci stavby. Při realizaci stavby provádí koordinátor BOZP na staveništi kontroly se zaměřením na dodržování požadavků na bezpečnost práce. Součástí služeb koordinátora při zpracování Plánu BOZP je i posouzení nutnosti zajištění koordinátora BOZP při realizaci stavby podle požadavků zákona 309/2006 Sb. Doporučená četnost kontrolních dnů koordinátora BOZP při realizaci rodinného domu je 1× za 14 dní. Případy kdy není potřeba určovat koordinátora BOZP při realizaci stavby:

 • pokud stavbu provádí stavebník svépomocí nebo
 • není-li překročen limit objemu prací 500 dní v přepočtu na jednu osobu dle zákona 309/2006 Sb.

Povinnost investora mít zajištěného koordinátora BOZP kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Při nesplnění povinnosti zajistit služby koordinátora BOZP může SÚIP a OIP udělit investorovi pokutu až 1 000 000,– Kč. Stavební úřad nemusí vyhovět žádosti o stavební povolení, má-li projektová dokumentace obsahovat Plán BOZP a neobsahuje ho.

Ceník koordinátora BOZP při realizaci stavby

Kontrolní den na staveništi v rozsahu do 2 hod. (plán kontrolní činnosti – 1× za 2 týdny) 1 300 Kč Cena činnosti a náklady na dopravu 600 Kč/hod + 4 Kč/km Cena je uvedena již včetně y DPH.

Fotogalerie

Bezpečnost práce
Kooordináto bezpečnosti práce na staveništi

Stavební firma Josef Pejchal – Úvodní stránka Stavební firma Josef Pejchal – Kontakty Stavební firma Josef Pejchal – Administrace