Naše společnost provádí studie řešení čističek a kanalizací pro obce, soubory objektů nebo samostatné objekty. Ve spolupráci s výrobcem pro vás navrhneme vhodný systém čištění a typ čističky. Vypracujeme a schválíme projektovou dokumentaci, zajistíme stavební povolení a podklady pro dotaci, včetně stavební připravenosti a vlastní instalace. Provedeme vám kompletní realizaci včetně všech zkoušek a revizí a následně zajistíme provoz a servis.

Domovní čistírny odpadních vod

DČOV jsou určené na čištění odpadních vod ze zdrojů znečištění do 20 ekvivalentních obyvatel.

Domovní čistírny odpadních vod pro obce

Výzva č. 12/2019 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životní prostředí na téma: „Domovní čistírny odpadních vod“
Cílem Výzvy č. 12/2019 (dále jen „Výzva“) je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO (ekvivalentních osob), a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.